Organisatie en Beleid:

Het kerkgenootschap Foundation for Higher Learning Nederland heeft geen winstoogmerk. Al het werk binnen de FHL Nederland wordt op vrijwillige basis gedaan. Er staat geen beloning tegenover. De FHL Nederland wordt geleid door een bestuur. Hierin hebben een voorzitter, penningmeester, secretaris als wel 3 algemene leden zitting. Ook nemen 2 adviseurs deel aan de vergaderingen van het bestuur. De onkosten van de bestuurders wordt vergoed. Bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen (de zogenaamde vacatiegelden). Alle huidige bestuurders zien hier van af.

De FHL Nederland heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), RSIN nummer 804810904. Vrijwillige bijdragen, giften en nalatenschap zijn daarmee aftrekbaar. Vanuit een eventueel surplus (bijdragen – directe kosten) doneren we aan diverse internationale organisaties die gelieerd zijn aan onze organisatie. Hierbij moet je denken aan een bescheiden bijdrage die we doen in het levensonderhoud van onze leraar; het onderhoud van de lodge in Nieuw Zeeland; aan de internationale account voor bekostiging van benodigdheden voor internationale retraites als ook aan de uitgeverij Sounding Light om de uitgave van de (e) boeken en CD’s mogelijk te maken.
jaarverslag FHL NL 2018
13163 FHL Nederland Jaarrekening 2018 met specificatie nieuwbouw

Actuele Beleidsplan:

1  Bereiken van spirituele zoekers:
FHL Nederland heeft geen groeidoelstellingen op zichzelf. Wel zijn we geïnspireerd en gedreven om die mensen te bereiken die op zoek zijn naar spirituele groei en baat hebben bij het rijke materiaal dat de FHL te bieden heeft. De komende jaren zullen we ons inzetten om deze doelgroep nog beter te bereiken. Om dit voor elkaar te krijgen willen we:

 • Onderzoeken hoe we beter te vinden zijn op internet, en of/hoe we social media beter willen inzetten om mensen te bereiken.
 • Verbeteren van onze website met telkens actuele en inspirerende informatie.
 • Onderzoeken op welke andere manieren dan digitaal  we beter aan PR kunnen doen (flyers, boekwinkels, boekenbeurzen etc).
 • Onderzoeken hoe we ons aanbod aan introductiecursussen kunnen blijven verbeteren en variëren om aan te sluiten bij de behoeften van potentiële leden.

2  Gezamenlijk optrekken:
In onze visie is groepsbewustzijn een belangrijk aspect van de spirituele groei in deze tijd. Daarom willen we de komende jaren investeren in het versterken van dit groepsbewustzijn binnen de FHL. Onze speerpunten hierin zijn:

 • als Besturend Orgaan willen we laagdrempelig bereikbaar zijn en blijven voor alle leden en ook niet-leden
 • we blijven met regelmaat communiceren via nieuwsbrieven over laatste ontwikkelingen
 • we stimuleren dat iedereen de mogelijkheid heeft een steentje bij te dragen, onder andere door steeds beter kleine en grotere projecten aan te reiken waar ruimte is voor eigen ideeën en talenten van leden.
 • we gaan onderzoeken hoe we de samenwerking tussen de vier centra in Nederland nog meer kunnen stimuleren.

3  Financieel gezond blijven:
Belangrijk ook de komende beleidsperiode is het om financieel gezond te blijven. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we de volgende speerpunten:

 • Professionaliseren van onze begrotingscyclus. Dit betekent het verder verfijnen van de managementinformatie en ook het stabiliseren van feedback-cycli.
 • Verder onderzoeken hoe we de voorspelbaarheid van inkomsten en uitgaven kunnen vergroten.
 • Kosten minimaliseren door scherpe en flexibele contracten met accommodatie die we inhuren.
 • Zorgdragen voor een eerlijke verdeling van de kosten voor onze leden en niet-leden.
 • We willen de kosten voor deelnemers minimaliseren tegen behoud van voldoende kwaliteit van accommodatie. Daarnaast willen we ook als FHL Nederland bijdragen aan het financieel gezond blijven van de internationale FHL en in redelijkheid helpen voorzien in het levensonderhoud van Imre Vallyon, onze spirituele leraar.

4 Eigen centrum:
De FHL Nederland heeft de wens een eigen centrum te realiseren waar we altijd kunnen samenkomen. Over de jaren zijn geoormerkte donaties gereserveerd voor het realiseren van deze eigen locatie. Het bestuur heeft besloten opnieuw tijd en aandacht te besteden aan het inventariseren van mogelijke locaties en van gezonde en werkbare constructies.

Verslag van de Activiteiten:

Uiteraard is ook het afgelopen jaar de belangrijkste aandacht gegaan naar de vele meditatiesessies in de verschillende centra, zowel inhoudelijk als het regelen van de randvoorwaarden. We hebben vele mooie sessies samen gedeeld.
Speciale aandacht hebben we voor de nieuwere mensen die de komende retraite graag deelnemen. We nemen hen versneld mee in meditatiemateriaal om zo veel mogelijk klaar te zijn voor de komende retraite in Europa.
Ook is er een speciaal team gevormd om de kindersessies verder vorm te geven. De kindersessies zijn enthousiast ontvangen door de kinderen.

De aandacht van het bestuur is het afgelopen jaar vooral gegaan naar
de verbetering van de interne communicatie met de leden;
de verbetering van de begroting, begrotingscyclus en managementinformatie;
en het zoeken naar en de relatie opbouwen met een nieuwe locatie voor de langere weekendsessies als ook de Europese retraite.